Мобилна и стационарна грижа за бездомни

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
31/12/2018
Събрани
0 BGN
Необходими
64000 BGN
Последно обновяване: 12/09/2018

Как помагаме

 И през тази година, грижата за бездомните хора в Бургас е силно активна и  е разпределена в следните направления:

 • Ниско-прагови услуги - достъпни за всички желаещи:
  • битово-хигиенно обгрижване в нашия стационарен център – възможност за ползване на душ, подстригване и бръснене, пране на дрехи и получаване на нови дрехи;
  • предоставяне на топли напитки (кафе, чай и бульони);
  • предоставяне на здравни медикаменти и хигиенни консумативи,  (болкоуспокояващи, обезпаразитяващи, противовъзпалителни);
  • топъл обяд за над 30 души ежедневно 5 месеца годишно.
 • Услуги по заявка на клиентите
  • изготвяне на лични документи;
  • подготвяне на документи за настаняване в социални домове;
  • подготвяне на документи за ТЕЛК
  • други ;
 • Социални услуги - насочване и посредничество пред различни институции, с цел извеждането на клиентите от уязвима позиция:
  • медицински служби;
  • консултиране и съдействие при търсене на подходяща работа;
  • посредничество пред общински, социални институции и/или други;
  • посредничество с близки роднини.

 

Нашият екип

Екипът ни се състои от: координатор, социален асистент и социален работник. Координаторът и социалният асистент са ангажирани на пълен работен ден, а социалният работник е на 4 часов работен ден. Стационарният ни център е отворен всеки работен ден от 9 до 17 ч. 

 

Бенефициенти

Целевата ни група са хора, които поради различни обстоятелства са останали без дом. Единия тип  са хора,  които живеят предимно на улицата или в изоставени постройки при много лоши хигиенни условия и при които този начин на живот е довел до пълна социална изолация и изключване от обществения живот.  За тях са характерни хронични проблеми с психичното здраве или някакъв вид зависимост.  При тях ресурсите за ”връщане” в обществото са на много ниско ниво и ние ги подкрепяме чрез предоставяне на базови грижи, които те могат да ползват без да изпълняват специални условия за получаването им. Много често това са хора в старческа възраст със сериозни здравословни проблеми, за които всяка трудова дейност е непосилна. За  тях, като възможност за настаняване, е само общинският приют, който дава правото на всеки да го ползва за три месеца годишно. Работата в посока на дългосрочно живеещи на улицата е да търсим възможност за перманентно настаняване.

Другият тип хората попаднали в ситуация, която се характеризира със загуба на опори за участие в обществения живот, но тази загуба бива преодолима за различен период с подкрепа на външни фактори като нашата или други служби. Такъв тип хора притежават повече ресурси за справяне.

Извън тези груби деления има и други групи,  които достигат до нас. Например, хора, които до 18г. са живели в институции и уменията им за независим живот са минимални.  Житейската им нагласа, повлияна от институцията е, че те и в по-късен етап от своя живот, пак търсят някаква външна подкрепа. Трудно се задържат на работа или на квартира.

Друга група са хората, които на практика не са бездомни, но въпреки наличието на някакъв подслон, живеят в крайна мизерия и не могат да посрещнат елементарни свои потребности, поради психично заболяване, физическо увреждане и при които подкрепата на държавните служби не е достатъчна за достоен и пълноценен живот.

 

Наблюдаваме следните тенденции

Целева група:

 • Понижаване на честотата на срещи с клиентите, което е свързано с хубавото време;
 • Задържане на нивото на алкохолна злоупотреба от страна на клиентите и сравнително ниско ниво на употреба на други психоактивни вещества;
 • Липса на нови клиенти с психиатрична диагноза, а именно шизофрения;
 • Сравнително добро овладяване на агресивните импулси при голяма част от клиентите, със спорадично отклоняващи се изяви;
 • Стабилна общност с добра вътрешна комуникация и подкрепа при нужда.
 • При формулирани значими обекти има ясни вътрегрупови правила и саморегулиране на групата /най-лесно измеримата ценност е алкохола/.
 • Наличие на криминално минало при близо 90% от потребителите на услуги, с активно изтърпяно наказание, и с презумпция за продължаващо такова;

Работа:

 • Липса на конкурентоспособност на пазара на труда от страна на клиентите и трудност при ориентиране в динамичната бизнес среда, както и наличие на високи, често нереалистични очаквания у тях;
 • Наличие на дискриминация спрямо клиентите от страна на работодателите, най-често свързана с възрастта;
 • Амбивалентност по отношение на желанието за работа, свързано с променливи критерии и трудности за спазване на рамка /работно време, взаимоотношения и други/, продиктувани от изменението на личността, поради продължителния живот на улицата;
 • Липса или загуба на умения за финансово планиране и управление на средства, което затруднява излизането им от уязвимата позиция, в която се намират.

Зависимост:

 • Трудности при приемане на зависимостта или идентифициране на злоупотреба от страна на клиентите;
 • Амбивалентност по отношение на желание за лечение на зависимостта;
 • Нужда от комплексно обхващане на зависимостта заедно с извеждането на клиентите от живота на улицата, тъй като двете се поддържат взаимно. Социална интеграция
 • Загуба на интерес към социализиране в широка група, поради промяна на самооценката;
 • Трудности в адаптацията в „нормална” среда, свързани с загуба на социални умения и настъпилите личностни промени;
 • Липса на мотивация за промяна, свързана със спецификата на групата /зависимости, автодискриминация, трудностите, с които се сблъскват при живота на улицата, социална изолация и други/.
 • Изградени защитни механизми за поддържане на избрания начин на живот, извеждайки позитивите, пред негативите от него.

 Как помагаме

Конкретно в числа през периода януари-юни 2018г

За отчетния период, екипът ни се срещна с 90 уникални /индивидуални/ случая, които се възползваха от нашите услуги, като повечето  от тях ползваха повече от 1 услуга:

Медицински аспекти на предлаганите услуги:

 • 20 пъти придружавахме бездомни хора  и заплащахме медицинските им изследвания и прегледи ;
 • на 12 човека осигурихме лечение на сериозен здравословен проблем;
 • 169 пъти раздадохме  обезболяващи лекарства или лекарства от първа необходимост, включително обезпаразитяване и смяна на превръзки ;

Хигиенно-битова грижа за хората, живеещи на улицата е предоставена:

 • На 81 човека за пране на дрехи, къпане, подстригване, бръснене
 • На 51 човека са предоставени  дрехи и обувки;
 • 86 клиента са се възползвали от  топла напитка (кафе или чай) или горещ бульон
 • На 90 клиента над 1145 пъти са предоставени храни  включващи : порция топъл обяд, осигурен от Община Бургас, комплект шоколад, млечен  и плодов десерт  и плодово пюре, осигурени от Сестрите Евхаристинки и топли закуски осигурени от пекарна, работеща в близост до Дневния ни център.
 • 3198 топли напитки бяха раздадени в ежедневно в стационарния ни център;

 

Социални услуги:

 • Провеждане  на консултации с 74 клиента, по тяхна заявка  или по преценка на екипа, 635 пъти;
 • 72 случая за съдействие или посредничество пред институции
 • На 6 човека  съдействахме и заплатихме  издаването  на лични документи;
 • 97 пъти насочвахме клиенти  клиенти към работодател , а 2 човека  започнаха работа на трудов договор;
 • участието на 16 човека в културно-развлекателни събития.

 

Партньори

Благодарим на  Фондация „Комунитас“ и Община Бургас , които ни подкрепят финансово. Признателни сме и на всички граждани на Община Бургас, които дариха дрехи, храни и санитарни материали за да помогнат на  нуждаещите се . Благодарни сме на всички за разбирането и съдействието!

Екипът ни е в постоянен контакт с представители на Дирекция  Социално подпомагане към Община Бургас , Центърът за временно настаняване и Домът за възрастни хора с физически увреждания, с. Горица.

 

За контакти

Спиридон Панайотов [координатор]

+359 88 820 0319

caritas.burgas@caritas-sofia.org

Лични истории