Мобилна и стационарна грижа за бездомни в Бургас

Начало на проекта
01/01/2020
Край на проекта
31/12/2020
Събрани
37000 BGN
Необходими
53000 BGN
Последно обновяване: 16/02/2020

Основна цел

Искаме да ограничим последиците от социалното изключване и бедността на бездомните хора, чрез обединяване и мобилизиране на всички налични ресурси, включително близки и роднини, неправителствени организации и широката общественост. За осъществяването на тази цел, екипът ни в Бургас се стреми да даде цялостна информация за предоставяните услуги както на всеки човек, до когото успява да достигне по време на обходите по улиците, така и на потърсилите подкрепа директно в нашия дроп-ин център. По този начин хората, които идват със заявки само за получаване на храна или дрехи, постепенно започват да виждат в наше лице професионалисти, които могат да им помогнат с разрешаване на различни проблеми, съпътстващи начина им на живот.

Целева група

Целевата ни група са хора, които поради различни обстоятелства са останали без дом, като през 2019 екипът ни помогна на 85 души. Те могат да бъдат групирани в четири категории:

 • Хора,  които живеят предимно на улицата и при които този начин на живот е довел до пълна социална изолация и изключване от обществения живот.  За тях са характерни хронични проблеми с психичното здраве или някакъв вид зависимост. При тях ресурсите за „връщане“ в обществото са на много ниско ниво. Подкрепата за тях е под формата на базови грижи, които те могат да ползват без задължение да изпълняват специални условия за получаването им. Много често това са хора в напреднала възраст със сериозни здравословни проблеми, за които всяка трудова дейност е непосилна. Единствената възможност за настаняване в техния случай е общинският приют, който може да се ползва за три месеца годишно от даден човек. Работата с живеещите на улицата е в посока търсене на възможност за дългосрочно настаняване.
 • Хора, попаднали в ситуация, характеризираща се със загуба на опори за ефективно участие в обществения живот. Тази загуба обаче може да бъде преодоляна за различен период от време с помощта на външни фактори като подкрепата на нашия екип или на други служби, работещи в тази сфера. Този тип хора притежават повече ресурси за справяне.
 • Хора, които са живели в институции до 18-годишна възраст. Те се характеризират с придобити минимални уменията за независим живот, като житейската им нагласа, повлияна от институцията е такава, че и в по-късен етап от своя живот пак търсят някакъв вид външна подкрепа. Трудно се задържат на една и съща работа или в една и съща квартира.
 • Хора, които на практика не са бездомни, но въпреки наличието на някакъв подслон, живеят в крайна мизерия и не могат да посрещнат елементарните си потребности поради психично заболяване или физическо увреждане. При тях наличната подкрепа от държавните институции не е достатъчна за достоен и пълноценен живот.

 

Преобладаващата част от клиентите ни са мъже, като жените са едва 15% от използващите услугите ни. Възрастова група с която работим е средно между 40 и 70 годишни.

 

КАК ПОМАГАМЕ

Дейностите на екипа ни Бургас в подкрепа на бездомните хора са разпределени в следните направления:

Ниско-прагови услуги, които са достъпни за всички желаещи

 • предоставяне на възможност за битово-хигиенно обгрижване в нашия дроп-ин център: къпане, подстригване и бръснене, пране на дрехи и получаване на нови дрехи и обувки;
 • предоставяне на освежителни напитки – кафе, чай и бульони;
 • раздаване на захарни изделия, консерви и пакетирани храни;
 • възможност за гледане на филм;
 • социално консултиране, изслушване и изготвяне на съвместен план за действие при дадена заявка за подкрепа;
 • Възможност за нови социални контакти и запознаване с хора от общността.  В стационарния център, хората могат не само да заявят проблемите си, но и да се запознаят с други, да обменят опит, или просто да си поговорят с човек от екипа на чаша кафе или чай;
 • консултиране при наличие на здравословен проблем и/или насочване и придружаване към здравно заведение;
 • предоставяне на здравни медикаменти и хигиенни консумативи,  (болкоуспокояващи, обезпаразитяващи, противовъзпалителни);
 • възможност за противогъбични  промивки и компреси;

Услуги по заявка

Посредничество пред институции и придружаване:

 • Придружаване и финансова подкрепа при издаване на лични документи;
 • Насочване към служби и институции, които биха могли да помогнат, извън нашите ресурси за подкрепа;
 • Улесняване на достъп до здравно обслужване, помощ за избор на медицински специалист или здравно заведение;
 • Консултиране по отношение на работа и съдействие при търсене на подходяща такава, посредничество с работодатели;
 • Сътрудничество с кризисни центрове и домове за настаняване на възрастни хора с физически или психически увреждания, посредничество пред общински, социални институции и/или други;
 • При необходимост, посредничество с близки и роднини;
 • Съдействие за подготвяне на документи за ТЕЛК и социална пенсия;

 

Жилищно настаняване:

 • Изработване на критерии за настаняване;
 • Сключване на споразумение/договор с потребителя;
 • Стартиране на предварителна психо-социална работа с бъдещия потребител;
 • Изготвяне на индивидуален план за работа, включващ часова ангажираност;
 • Изготвяне на правилник за вътрешния ред в жилището и проследяване на спазването му;
 • Изготвяне на график с домашни ангажименти на всеки от потребителите, като той може да бъде ориентиран и към индивидуалните силни страни на клиентите;
 • Извършване на контролни проверки от страна на екипа ни, които ще бъдат регулярни и/или изненадващи.
 • Участие в групово и/или индивидуално консултиране на потребителите, насочено към отработване на конфликти /вътрешни и външни/ и придобиване на умения;
 • Постоянна подкрепа за активност при търсенето на работа, квартира или друг начин за стабилизиране.

Нашият екип

Екипът ни включва ръководител и социален асистент. Ръководителят управлява и координира дейностите. Изготвя периодични доклади за извършените дейности и изразходвани средства. Изготвя препоръките за повишаване ефективността на работата. Социалният асистент осъществява приема в стационарния център и следи за битово – хигиенните дейности.Заедно с ръководителя, осъществява придружаването до институции и консултирането на хората, относно техните заявки. Двамата се грижат за мобилните обходи и раздаването на храната. Доброволците са допълнителна възможност да достигнем до повече хора и да повлияем на общественото мнение. Психологът провежда две сесии седмично с бездомните, които ще бъдат настанени в преходното жилище.

Постижения 2019

 • През месец март стартира съвместната ни работа с Община Бургас – услугата „Топъл обяд”. В рамките на два месеца и половина раздадохме 3060 храни на над 55 нуждаещи се на предварително избрани пунктове, където се събират бездомни хора.
 • По време на мобилните обходи ползваме нашия специализиран микробус, Опел Виваро, а по време на раздаването на храната извършваме обход пеша на централна градска част, за да достигнем и до други бездомни хора, които изпитват затруднения да дойдат до стационарния ни център или до обявените пунктове.
 • През месеците февруари и октомври проведохме кампанията ни „Дари и помогни“, съвместно с БНР Бургас, в която гражданите на Бургас имаха възможност да дарят дрехи, завивки и чаршафи. Всички събрани дарения бяха предоставени на Дом за лица с психични разстройства – с. Заберново, Център за работа с деца на улицата в гр. Бургас и Дом за подкрепа на лица с умствена изостаналост - Русокастро. 
 • Друга дейност, която  се опитахме да стартираме през зимните месеци на годината е „ППП - подслони, подкрепи, премини”. Дейността по програмата е насочена към извеждане на хора в уязвима позиция, които отскоро живеят на улицата. През месеците януари и февруари в програмата успяхме да включим една млада двойка – жертви на измама с имоти, които настанихме в работническо общежитие докато успеят да си намерят работа и жилище под наем.
 • Продължаваме да работим съвместно и с Центъра за временно настаняване на бездомни хора по няколко направления: съдействие при изкарване, попълване и подаване на необходимите документи за настаняване; придружаване и заплащане на медицински прегледи на потребителите на дома; придружаване и заплащане за изкарване на лични документи.
 • Включваме бездомните хора в ежедневно почистване пред и около дроп-ин центъра.
 • Закупуване на лекарства и медикаменти

Трудности и предизвикателства

През 2019 екипът ни продължи да наблюдава следните тенденции:

 

 • Понижаване на честотата на срещи с клиентите през летните месеци и засилване през зимните;
 • Сравнително добро овладяване на агресивните импулси при голяма част от клиентите, със спорадично отклоняващи се изяви;
 • Стабилна общност с добра вътрешна комуникация и подкрепа при нужда;
 • При формулирани значими обекти има ясни групови правила и саморегулиране на групата (най-лесно измеримата ценност е алкохола);
 • Наличие на криминално минало при близо 90% от потребителите на услуги, с активно изтърпяно наказание, и с презумпция за продължаващо такова;
 • Липса на конкурентоспособност на пазара на труда от страна на клиентите и трудност при ориентиране в динамичната бизнес среда, както и наличие на високи, често нереалистични очаквания у тях;
 • Наличие на дискриминация спрямо клиентите от страна на работодателите, най-често свързана с възрастта;
 • Амбивалентност по отношение на желанието за работа, свързано с променливи критерии и трудности за спазване на рамка /работно време, взаимоотношения и други/, продиктувани от изменението на личността, поради продължителния живот на улицата;
 • Липса или загуба на умения за финансово планиране и управление на средства, което затруднява излизането им от уязвимата позиция, в която се намират;
 • Трудности при приемане на зависимостта или идентифициране на злоупотреба от страна на клиентите;
 • Амбивалентност по отношение на желание за лечение на зависимостта;
 • Нужда от комплексно обхващане на зависимостта заедно с извеждането на клиентите от живота на улицата, тъй като двете се поддържат взаимно;
 • Загуба на интерес към социализиране в широка група, поради промяна на самооценката;
 • Трудности в адаптацията в „нормална” среда, свързани със загуба на социални умения и настъпили личностни промени;
 • Липса на мотивация за промяна, свързана със спецификата на групата (зависимости, трудности, свързани с живота на улицата, социална изолация и други);
 • Изградени защитни механизми за поддържане на избрания начин на живот, извеждайки позитивите, пред негативите от него

 

Партньори

 • Финансова подкрепа от фондация „Комунитас“ и Община Бургас;
 • Съдействие от Община Несебър, Паспортна служба, с. Голямо Буково, с. Оризаре, ЦПЗ – Бургас, Център за временно настаняване – Бургас, НОИ–гр. Бургас, Д”СП”-гр. Бургас, Д”БТ”–гр. Бургас, МЦ „Николай Чудотворец”, Болница „Сити клиник“.
 • Регулярни дарения от хранителни продукти, дрехи и хигиенни материали от Райфайзен Банк България, Експириън България, IPSOS България, AIG България, DXC DXC Technology България, Hewlett Packard България, Hewlett Packard Enterprise.

 

За контакти

 

Здравко Георгиев [координатор]

+359 88 820 0319

caritas.burgas@caritas-sofia.org

Лични истории