Достъп до образователни ресурси

Начало на проекта
01/01/2018
Край на проекта
31/12/2018
Събрани
10000 BGN
Необходими
10000 BGN
Последно обновяване: 19/07/2018

Един от основните проблеми на българското образоване е ранното отпадане на голям брой деца от училище. Все още има семейства, за които образованието на децата им не е приоритет. Част от тях, особено родители на момичета, считат, че в по-горна степен трябва да се обучават само момчета. За тях по-важно да уредят ранен годеж с момче от заможно семейство, без да се съобразяват с чувствата и мечтите на собственото си дете. Затова целим чрез разнообразни дейности да създадем благоприятна среда за развитие на потенциала на децата от ОУ „Зл. Терзиев“ в с. Баня, за да завършат успешно основно образование и да продължат в горна степен. Искаме да създадем благоприятни условия за социална интеграция чрез достъп до качествени образователни ресурси и формирането на ценностна система у подрастващите.

 

Основни приоритети

 • Формирането на траен интерес сред учениците към образователно-възпитателния процес и постигане на по-високи резултати.
 • Намаляване броя на отпадналите от училище, увеличаване броя на успешно завършилите основно образование.
 • Включване на децата в разнообразни извънкласни дейности.
 • Засилване ролята на родителско-учителската асоциация - приобщаване на широк кръг заинтересовани лица в процеса на подобряване качеството на образованието.

 

Бенифициенти

Деца от малцинствена група при ОУ „Зл. Терзиев“ в с. Баня. Особено внимание отделяме на учениците в неравностойно социално положение, вкл. деца, чиито родители отсъстват трайно или периодично.

 

Дейности

 • От началото на 2018 по проект „Достъп до образователни ресурси“ в с. Баня се включиха 4-годишни деца, които не владеят български език. В началото работата с тях беше доста трудна, но постепенно те усвоиха редица ключови компетентности. Вече се наблюдават първите резултати от тримесечната упорита работа. Децата вече умеят да броят до 10, познават частите на тялото, разпознават цветовете. Могат да сравняват голям, малък и среден. Разпознават членовете на семейството, познават плодовете и зеленчуците. Убедени сме, че придобитите знания и умения ще бъдат от изключителна полза през следващата учебна година, когато част от тях ще включат в предучилищна група.
 • Заниманията в клуб  „МЕГО“ (морал, етика, гражданско образование) допринасят много за формирането ценностната система на децата. Темите , които обсъждаме спомагат за намаляване на натрупаното напрежение, противопоставяне на тормоза и агресията в училище и извън него, изграждане на активна гражданска  позиция и позитивна нагласа за включване в обществения живот.
 • В клуб „Художествено солово“ продължаваме да четем произведения от български и чуждестранни автори - маратон по четене, честване седмицата на книгата, посещения в местната библиотека.
 • Театралното ни студио и изявите в спектакъла „Пролетни празници в с. Баня“ и празничните концерти, които организираме.
 • Разнообразни тихи игри - решаване на ребуси, кръстословици, логически задачи за развитието на логическото мислене и концентрацията на вниманието.
 • Игри на открито, походи в околностите на селото, които допринасят за развитие на физическата активност на децата и подобряване на екологичното им възпитание.
 • Екскурзии за най-активните деца с добри резултати.
 • Храна за 65 деца ежедневно.
 • Включваме на родителите в засилваме ролята им в превенцията на ранното отпадане.

 

Нашите постижения

 • Промяна в нагласите на някои родители за ролята на образованието.
 • Доста седмокласници осъзнават рисковете от ранните женитби и отговорността да си родител. Те разбират, че е по-добре това събитие да се случи на по-късен етап от живота, след навършване на пълнолетие.
 • Общо 10 ученици завършиха успешно основното си образование през 2018. От тях 4 имат поправителен изпит и се надяваме успешно да приключат 7 клас и те да продължат в по-горна степен.
 • Все повече деца търсят нашата помощ и подкрепа, споделят проблемите, които ги вълнуват, стремят се да развиват своите възможности, търсят обществена изява.
 • Деца са мотивирани да влагат повече старание в овладяването на нови знания и умения и да постигат по-високи резултати в образователно-възпитателния процес.

 

Партньори

Благодарни сме за подкрепата на Каритас Грац и на сдружението ProBanya от Адмонт (Австрия), което е ръководено от г-жа Цьохман – дългогодишен директор на училището, което партнираше с училището в село Баня. Благодарим и на фондация „Херберт Степич“ за подкрепата в осигуряването на храната за децата.

 

За контакти

Мария Димитрова [координатор]

+359 88 823 2046

banya@caritas-sofia.org

 

Лични истории