Хора с увреждания

В България няма статистика за броя на хората с увреждания. Ако приложим европейските практики, че средно те са 15-16% от населението, у нас би следвало те да са приблизително 800 000.

Проблемите на всички тях все още остават скрити за обществото, но тези хора съществуват и като всички нас имат право на достоен и щастлив живот. Често хората с увреждания не само са затворници в собствените си домове, поради недостъпната архитектурна среда, но също така биват дискриминирани и по отношение на достъпа до образование и трудова заетост. Доходите им са изключително ниски. Поради бюрократичните спънки, много малко успяват да получат личен асистент.

Непосилно тежка е ситуацията с отглеждането на дете с увреждане, което изисква постоянни грижи, в много от случаите през целия му живот. Не само то е поставено в зависимост от своите родители и близки, а и самите те се оказват ощетени и дискриминирани по отношение на работа, здравеопазване и обществени ангажименти. Изброените проблеми са само една малка част от пречките, с които се сблъскват тези хора. Липсата на достатъчно услуги в общността, които да посрещнат неадресираните им нужди, ги обрича на хронична бедност с ограничени възможности за социална интеграция и достоен живот.

Едни от първите организирани дългосрочни грижи на Каритас София след основаването на организацията са насочени към хората с увреждания. В София центърът ни за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи се нарича „Благовещение”, а във Веселиново (общ. Тунджа) – дневният ни център за възрастни носи името „Св. Франциск”. И за двете услуги Каритас София има регистрации в Агенцията за социално подпомагане, а за първата и в Държавната агенция за закрила на детето. Кинезитерапията, арт-терапията и социалната работа са сред основните ни услуги и на двете места. Предоставяме храна на целодневните ни посетители. Разполагаме и със специализирани микробуси за ежедневно транспортиране на нашите посетители и за дейности извън центровете.

Кинезитерапевтите ни работят в отлично оборудвани зали, където провеждат гимнастика, лечебна физкултура и лечебен масаж. Когато времето позволява организират игри на открито.

Социалният педагог и социалният работник съдействат за формирането на умения за общуване и социално-битови навици чрез алтернативни комуникационни форми, тематични групови занимания, ролеви игри и други методи базирани на когнитивно-поведенческа основа.

В часовете по арт и трудова терапия организираме работилници: Ежедневни умения, Творчество, Цветарство, Готварство, Информационни технологии.  Чрез тях съдействаме за формиране на битови умения и навици, естетическа култура.